مقالات دانشگاه علوم پزشکی قم در پایگاه استنادی اسکوپوس

مقالات دانشگاه علوم پزشکی قم در پایگاه استنادی اسکوپوس

ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی  Webometrics در ژانویه ۲۰۲۲ در مقایسه جولای  ۲۰۲۱

ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی Webometrics در ژانویه ۲۰۲۲ در مقایسه جولای ۲۰۲۱

پوستر و تمدید شیوه نامه نخستین جشنواره مشارکت اجتماعی سلامت

پوستر و تمدید شیوه نامه نخستین جشنواره مشارکت اجتماعی سلامت

اسامی پژوهشگران و فناوران  برتر انتخاب شده از بین شرکت کنندگان در فراخوان هفته پژوهش دانشگاهی1400

اسامی پژوهشگران و فناوران برتر انتخاب شده از بین شرکت کنندگان در فراخوان هفته پژوهش دانشگاهی1400

میز خدمت(راهنماها و دستورالعمل ها)

راهنمای ایجاد پروفایل در گوگل اسکالر

دستورالعمل نحوه پاسخ دهی به بازخوردها

راهنمای ثبت شناسه Researcher ID

راهنمای ثبت شناسه Orcid

راهنمای ادغام و ویرایش پروفایل نویسنده در بانک اطلاعاتی Scopus

دستورالعمل نقل و انتقالات اعضای هیات علمی

دستورالعمل چگونگی نوشتن افیلیشن

آشنایی و نحوه ثبت نام با شبکه اجتماعی ResearchGate

راهنمای ایجاد پروفایل در Publons