آدرس دانشگاه: خیابان شهید لواسانی، دانشگاه علوم پزشکی قم
آدرس معاونت تحقیقات و فناوری: خیابان صفاشهر، کوچه 1/1، کوچه 4، پلاک 83
ایمیل آکادمیک اداره علم سنجی: sci@muq.ac.ir
شماره تلفن خانم 'گروهی (کارشناس علم سنجی و پایش): 32852720-025، داخلی301